HELLE MEDIENET

Ordinær generalforsamling på Agerbæk Hotel

Torsdag d. 21. marts 2024 kl 19.00

Dagsorden :

1 Valg af dirigent

2 Beretning om foreningens virksomhed og planer for det kommende år

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4 Indkomne forslag

5 Fastsættelse af tilslutningsafgift og kontingent

6 Valg til bestyrelse og suppleanter :

På valg er –

Klaus K. Hansen – Peder Søndergård

Nyvalg : Bent Andreasen

Suppleanter på valg :

Jens Christensen

7 Valg af revisor. – På valg er Peter Jensen

8 Eventuelt .

 

Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamlingen :

1 Formanden Børge Ottosen bød velkommen til de 26 deltagere og foreslog på

bestyrelsens vegne Peder Brogård som dirigent. – – Han konstaterede, at

generalforsamlingen var lovlig varslet med annonce i JyskeVestkysten og ved

opslag på alle 5 byers byportal på facebook.

2 Formanden aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

(Vedlægges i sin fulde ordlyd ).

3 Kasserer Peder Søndergård fremlagde regnskabet, som viste et rigtig godt

resultat. Et overskud på 402.522 . Det indbefatter dog ekstraordinært 229.870

( 139.038 fibervederlag for 2022 og 90.832 kursgevinster ) , så hvis man ser bort

fra disse beløb lander årets resultat på ca 172.000 . – –

Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt efter en

spørgerunde, hvor flere fik uddybende svar på spørgsmål i relation til året 2023.

  1. Ingen indkomne forslag.
  2. Uændret tilslutningsafgift og uændret kontingent, som af medlemmerne afregnes til

Norlys i henhold til administrationsaftalen. Norlys afregner så efterfølgende til Helle

Medienet.

6 Klaus K. Hansen og Peder Søndergård blev genvalgt til bestyrelsen og Bent

Andreasen, Nordenskov blev nyvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af : Klaus K. Hansen , Peder Søndergård , Børge Ottosen ,

Jan Fyhn og Bent Andreasen og konstituerer sig på et efterfølgende møde.

Jens Christensen, Årre blev genvalgt som suppleant.

7 Statsautoriseret revisor Peter Jensen, som nu er bosiddende i Århus, blev genvalgt

som revisor.

  1. Ordstyreren takkede for en god debat, og formanden takkede ordstyreren for en

rigtig god ledelse af generalforsamlingen.

Referat – Børge Ottosen

Ordstyrer – Peder Brogård